Đà Nẵng công khai dự án đầu tư trọng điểm không sử dụng vốn ngân sách

Nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định công khai đối với các dự án đầu tư trọng điểm không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo gửi lên UBND thành phố và Ủy ban Mặt...Đọc tiếp