Trang tin bat dong

Có tám nhà đầu tư, bao gồm một nhà đầu tư quốc tế và 7 nhà đầu tư trong nước, tham gia dự sơ tuyển đấu thầu đầu tư 3 khu công nghiệp (KCN) mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu cách đây không lâu, không có nhà đầu...Đọc tiếp